Trgovačka društva

Vođenje poslovnih knjiga malih i srednjih poduzeća

vodenje knjiga trgovackim drustvima

Vođenje poslovnih knjiga poduzetnika, za trgovačka društva (dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva) pružamo sljedeće usluge:

Računovodstvo, knjigovodstvo, izvještaji

– Izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan prema specifičnim potrebama svakog klijenta
– Vodimo financijsko knjigovodstvo: dnevnik i glavnu knjigu
– Vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije materijalno knjigovodstvo robno knjigovodstvo saldakonti kupaca saldakonti dobavljača blagajne knjige putnih naloga i dr. prema vašim specifičnim potrebama
– Vodimo knjige ulaznih i izlaznih računa
– Obračunavamo porez na dodanu vrijednost
– Izrađujemo statističke izvještaje (tromjesječne, godišnje)
– Izrađujemo godišnji obračun (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)
– Sastavljamo prijavu poreza na dobit s prilozima

Obračun plaća

– Obračunavamo plaće i ispisujemo obračune
– Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa i netto plaće
– Izrađujemo propisane izvještaje:
o R-Sm obrazac – Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
o SPL obrazac – Statistički izvještaj o plaćama
o TMP – Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava zaposlenika
o ID obrazac – Izvješće o primicima od nesamostanog rada, (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
o Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
– Vodimo evidencije u vezi plaća: Obrazac DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada
– i sve ostalo u vezi plaća

Naknade po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima (honorari ili drugi dohodak)

– Obračunavamo honorare i ispisujemo obračune
– Ispisujemo naloga za plaćanje poreza, doprinosa i netto naknada
– Izrađujemo R-Sm obrasce, IDD obrasce – Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, ID-1 obrasce
– Izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu, Potvrde o isplaćenom primitku
– Vodimo evidencije u vezi drugog dohotka

Savjetovanje u vezi računovodstva i knjigovodstva

Imate organizirano vlastito računovodstvo, a potrebni su Vam savjeti oko organizacije, knjiženja poslovnih promjena, izrade nekih obračuna, pomoći ćemo Vam konkretnim savjetom.
Sastavljanje knjigovodstvenih isprava
Naš je primarni zadatak evidentiranje (knjiženje) u poslovnim knjigama poslovnih događaja temeljem knjigovodstvenih isprava (ulazni, izlazni računi, kalkulacije, izvodi žiro računa, devizni izvodi, blagajnički dnevnici itd.) koje ste sami sastavili, ili ste ih primili od drugih.
Umjesto Vas, a na osnovu od Vas primljenih podataka i dokumentacije, izradit ćemo izlazne račune, ulazne kalkulacije, primke, izdatnice, radne naloge, voditi blagajnu (blagajnički dnevnik, uplatnice isplatnice), izraditi putne naloge s obračunom troškova, ili Vam savjetom pomoći kod njihovog sastavljanja.