Obrtnici

Vođenje knjiga obrtnika

vodenje_knjiga_obrtnika

Pružamo usluge vođenje poslovnih knjiga obrtnika i slobodnim zanimanjima.

– glavna knjigu za poduzeće
– knjiga primitaka i izdataka za obrte
– knjiga ulaznih računa
– knjiga izlaznih računa
– knjiga vlastite potrošnje
– popis osnovnih sredstava i amortizacija
– vođenje blagajne
– izrada primki ili kalkulacija
– ispis faktura
– robno knjigovodstvo
– materijalno knjigovodstvo
– obračun plaća
– obračun PDV-a
– ugovor o djelu
– putni nalozi
– ispis virmana za FINA-u ili banku

Materijalno knjigovodstvo

Za obrtnike i slobodna zanimanja vodimo:
– knjigu primitaka i izdataka
– knjigu prometa
– popis dugotrajne imovine
– evidenciju o tražbinama i obvezama

Sastavljamo godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak.

Za obveznike poreza na dodanu vrijednost vodimo:

– knjigu ulaznih i knjigu izlaznih računa
– sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost

Obračunavamo plaće, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto plaća, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi plaća .
Obračunavamo naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto naknada, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada.